Przejdź do treści

Polityka prywatności

Polityka prywatności w serwisie https://przejrzystefinansowanie.pl

Celem Polityki prywatności firmy Krzysztof Rurkowski jest wskazanie użytkownikom zasad i podstaw przetwarzania danych osobowych, które odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Krzysztof Rurkowski nr NIP 958-150-74-83 e-mail: kontakt@przejrzystefinansowanie.pl tel. 509 380 519 (“Krzysztof Rurkowski”)

Krzysztof Rurkowski stosuje odpowiednie środki prawne i fizyczne w celu zachowania poufności danych użytkowników oraz zabezpiecza je przed dostępem osób nieuprawnionych.

Każdorazowo podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Ich niepodanie może jednak skutkować brakiem możliwości nawiązania z użytkownikiem kontaktu, odpowiedzi na zapytanie użytkownika i uniemożliwiać lub utrudniać realizację umowy lub wypełnienie prawnie uzasadnionego celu.

Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych przez Krzysztof Rurkowski odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c i f RODO w celu:

 • zawierania i wykonywania umów o doradztwo prawne z klientami Krzysztofa Rurkowskiego,
 • wysyłania maili przez użytkowników do Krzysztofa Rurkowskiego,
 • wysyłania zapytań za pomocą formularza dostępnego na stronie https://przejrzystefinansowanie.pl,
 • korzystania użytkowników z funkcjonalności strony https://przejrzystefinansowanie.pl,
 • organizowania szkoleń,
 • współpracy z adwokatami, radcami prawnymi, doradcami podatkowymi, notariuszami, tłumaczami i innymi podmiotami w sprawach klientów,
 • współpracy z dostawcami towarów i usług,
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Krzysztofa Rurkowskiego jako administratora danych, tj. świadczenia usług prawnych, informacji o zmianach w prawie, organizowanych wydarzeniach, działalności Krzysztofa Rurkowskiego,
 • rekrutacji kandydatów do pracy lub współpracy,
 • zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego ze stroną internetową https://przejrzystefinansowanie.pl,
 • analitycznym i statystycznym – podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony interes Krzysztofa Rurkowskiego (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług,
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Krzysztofie Rurkowskim.

Prawa dotyczące danych użytkowników

W zakresie wynikającym z przepisów RODO użytkownikowi przysługuje:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, tj. prawo do zwrócenia się do Administratora z wnioskiem o potwierdzenie, że przetwarza dane osobowe użytkowników, a także o realizację prawa dostępu do tych danych,

b) prawo do sprostowania danych osobowych,

c) prawo do usunięcia danych osobowych (jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się to wiązać z rozwiązaniem umowy),

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez użytkownika zgody, użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem dokonanego już przetwarzania.

Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych (osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika.

Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora (dane kontaktowe wskazane powyżej).

Prawo do wniesienia skargi

W razie uznania, że przetwarzanie dotyczących użytkownika danych osobowych narusza przepisy RODO, użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane kontaktowe polskiego organu nadzorczego:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Przekazywanie danych innym podmiotom

W ramach określonego zakresu i celu przetwarzania Krzysztof Rurkowski z może przekazywać dane osobowe użytkowników podmiotom współpracujących przy realizacji określonego zlecenia, tj. adwokatom, radcom prawnym, doradcom podatkowym, biegłym rewidentom, notariuszom, tłumaczom, a także podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi księgowe, informatyczne, a w ramach prowadzonych postępowań organom administracji publicznej, sądom, biegłym.

W przypadku powierzenia danych innym podmiotom, są one zobowiązane do zachowania poufności oraz do przetwarzania danych osobowych użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Dane użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Brak zautomatyzowanego przetwarzania

Krzysztof Rurkowski nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania danych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkowników przechowywane są w zależności od podstawy i celu przetwarzania: do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Krzysztofa Rurkowskiego jako administratora danych w określonym przypadku, do czasu cofnięcia przez użytkowników udzielonej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

Zmiany w Polityce prywatności

Wszelkie zmiany i aktualizacje Polityki prywatności będą publikowane na stronie https://przejrzystefinansowanie.pl.

Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik akceptuje Politykę prywatności. W przeciwnym razie, użytkownik powinien zaprzestać z korzystania ze strony internetowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownika, prosimy o kontakt z Krzysztofem Rurkowskim jako administratorem danych.