Przejdź do treści

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Firma Krzysztof Rurkowski z siedzibą w Chwaszczynie (080-209) przy ul. Złota 34a.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: ul. Złota 34a, 80-209 Chwaszczyno.
  2. Mailowo: kontakt@przejrzystefinansowanie.pl lub telefonicznie: 509 380 519.

Cele i podstawy przetwarzania

Podczas wizyty w serwisie https://przejrzystefinansowanie.pl mogą zostać Państwo poproszeni o dobrowolne podanie podstawowych danych osobowych takich jak: adres email, imię i nazwisko, numer telefonu. Przekazanie tych danych ma na celu umożliwienie Administratorowi serwisu kontakt z Państwem. Państwa dane przetwarzamy zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Odbiorcy danych osobowych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępnione wyłącznie za zgodą tej osoby.
Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Zgromadzone dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zgromadzone lub do czasu cofnięcia zgody udzielonej w serwisie.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia,
  3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisie przekrzystefinansowanie.pl zostały określone w Polityce Prywatności:  https://przejrzystefinansowanie.pl/polityka-prywatnosci/